Committees

Programme committee

Yu. Drozd (chairman), O. Artemovych, M. Chernikov, I. Eremin, E. Golod, R.Grigorchuk, K. Gupta, H. Heineken, V. Kirichenko, M. Komarnitsky, L. Kurdachenko, F. Lyman, A. Makhnev, V. Mazurov, B. Novikov, A. Olshanski, B. Plotkin, I. Protasov, V. Remeslennikov, D. Robinson, L. Shemetkov, L. Shevrin, V. Sushchanski, Ya. Sysak, A. Tushev

Organizing committee

V. Andrushchenko (chairman), M. Pratsiovytyi (co-chairman), A. Petravchuk (co-chairman), M. Semko, O. Artemovych, F. Lyman, D. Trebenko, O. Trebenko, I.Raevskaya, M.Raevskaya, R. Nikiforov