Speakers

Special invited lectures:

  • R.Grigorchuk
  • K.Gupta
  • E.Golod
  • H.Heineken
  • V.Mazurov
  • B.Novikov
  • A.Olshanski
  • B.Plotkin
  • L.Shemetkov
  • V.Sushchanski.